:משפחת המרובעים
ריבוע
מעוין
מקבילית
מלבן
טרפז
דלתון

:משפחת המשולשים
משולש שווה שוקיים
משולש שווה צלעות
משולש ישר זוית
משולש חד זויות
משולש שונה צלעות
משולש קהה זוית

:סוגי זויות
זוית חדה
זוית קהה
זוית ישרה
זוית שטוחה
זוית נישאה

:סוגי ישרים
ישרים מקבילים
ישרים מאונכים
אלכסון
גובה

:חישוב שטחים
שטח מלבן
שטח ריבוע
שטח מקבילית
שטח משולש

:חישוב היקפים
היקף מלבן
היקף ריבוע
היקף מקבילית
היקף משולש

:מעגל ועיגול
מעגל ועיגול