אומדן
אחוז
גורמים של מספר
המרה
הפרש
חוק החילוף
חוק הפילוג
חוק הקיבוץ
חזקה
מונה
מחובר
מחולק
מחוסר
מחלק
מחסר
מכנה
מכנה משותף
מכפלה
ממוצע
מנה
מספר אי-זוגי
מספר הופכי
מספר זוגי
מספר חיובי
מספר טבעי
מספר מעורב
מספר עוקב
מספר עשרוני
מספר פריק
מספר ראשוני
מספר שלילי
מספר שלם
נקודה עשרונית
סדר פעולות
סדרה חשבונית
סכום
עיגול מספרים
פריטה
רבבה
שארית
שבר
שבר מדומה